ระบบเสียงไร้สาย เชียงราย

ตัวแทนจำหน่ายและช่างในจังหวัดเชียงราย


ช่างติดตั้งเสียงไร้สาย เจียงฮาย

ช่างซ่อมระบบเสียงไร้สาย เจียงฮาย

ช่างระบบเสียงตามสาย เชียงราย

ตัวแทนจำหน่ายระบบเสียงไร้สาย เชียงราย

ระบบเสียงไร้สายอัจฉริยะ ฟังเสียงประกาศผ่านไลน์ได้

คลิกที่ภาพหรือ http://ippa.in.th/smartcity

ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดเชียงราย


ดูแลกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย  ดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย 

เทศบาลตำบลบ้านดู่ 

เทศบาลตำบลนางแล 

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 

เทศบาลตำบลแม่ยาว 

เทศบาลตำบลสันทราย 

เทศบาลตำบลท่าสุด 

เทศบาลตำบลท่าสาย 

เทศบาลตำบลห้วยสัก 

เทศบาลตำบลดอยลาน

เทศบาลตำบลดอยฮาง 

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู 

องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก 

แม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน 

เทศบาลตำบลจันจว้า

เทศบาลตำบลแม่คำ 

เทศบาลตำบลสันทราย 

เทศบาลตำบลป่าซาง 

เทศบาลตำบลสายน้ำคำ 

เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก 

เทศบาลตำบลแม่ไร่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ 

แม่สาย

เทศบาลตำบลแม่สาย 

เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 

เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม


เชียงแสน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 

เทศบาลตำบลเวียง 

เทศบาลตำบลโยนก 

เทศบาลตำบลบ้านแซว 

เทศบาลตำบลแม่เงิน 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล 

เชียงของ

เทศบาลตำบลบุญเรือง 

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

เทศบาลตำบลเวียง

เทศบาลตำบลครึ่ง 

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ 

เทศบาลตำบลสถาน 

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

เทิง

เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 

เทศบาลตำบลเวียงเทิง 

เทศบาลตำบลงิ้ว 

เทศบาลตำบลสันทรายงาม 

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน 

เทศบาลตำบลหงาว 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

องค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด 

ป่าแดด

เทศบาลตำบลป่าแงะ 

เทศบาลตำบลป่าแดด

เทศบาลตำบลสันมะค่า 

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน 

เทศบาลตำบลโรงช้าง 

พาน

  

เทศบาลตำบลเมืองพาน 

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว 

เวียงชัย


เทศบาลตำบลเวียงชัย 

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 

เทศบาลตำบลดอนศิลา 

เทศบาลตำบลเมืองชุม 

องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม 

แม่สรวย

ท้องที่อำเภอแม่สรวยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลแม่สรวย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่สรวย

เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจดีย์หลวง

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่สรวย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่สรวย)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแดดทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่พริกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีถ้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าก๊อทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวาวีทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจดีย์หลวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง)

เวียงป่าเป้า

ท้องที่อำเภอเวียงป่าเป้าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเวียง

เทศบาลตำบลแม่ขะจาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่เจดีย์

เทศบาลตำบลเวียงกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงกาหลงทั้งตำบล

เทศบาลตำบลป่างิ้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่างิ้วทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันสลีทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโป่งทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ขะจาน)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ทั้งตำบล

พญาเม็งราย

ท้องที่อำเภอพญาเม็งรายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่


เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแม่เปาและบางส่วนของตำบลเม็งราย

เทศบาลตำบลไม้ยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ยาทั้งตำบล

เทศบาลตำบลเม็งราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเม็งราย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เปา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลพญาเม็งราย)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่ต๋ำทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดควันทั้งตำบล

แม่ลาว

ท้องที่อำเภอแม่ลาวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลป่าก่อดำ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลป่าก่อดำและบางส่วนของตำบลจอมหมอกแก้ว

เทศบาลตำบลแม่ลาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดงมะดะ

เทศบาลตำบลดงมะดะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงมะดะ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลแม่ลาว)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวสลีทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมหมอกแก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลป่าก่อดำ)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งแพร่ทั้งตำบล

ขุนตาล


เวียงเชียงรุ้ง

เวียงแก่น

แม่ฟ้าหลวง

ดอยหลวง